วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย thebigbreach.com เป็นจารีตประเพณีที่ทำต่อกันมาอย่างช้านาน ทำให้ปลูกฝั่ง ทำให้สืบทอดเรียนรู้แล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์แก้ไขเพื่อให้วัฒนธรรมไทยก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป วัฒนธรรมไทยมีอยู่หลายอย่าง เช่น การไหว้ การแต่งงานแบบไทย ประเพณีของแต่ละภาค เป็นต้น

vv4.1 - วัฒนธรรมไทย